Архитектонско пројектовање

Пројектовање породичних, пословних, привредних и других врста објеката


Прикажи више

ЦЕОП

Подношење захтева за издавање дозвола и решења (ЦЕОП) Локацијски услови Грађевинске дозволе Употребна дозвола

Прикажи више

Техничка контрола

Контрола и овера пројектне документације за грађевинску дозволу (пројекти архитектуре)

Прикажи више

Потврде за употребне дозволе

За објекте "A" категорије (стамбени и други објекти, у складу са правилницима)

Прикажи више

Озакоњење објеката

Израда извештаја о затеченом стању објекта, за потребе озакоњења објеката

Прикажи више