АРХИТЕКТОНСКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ Пројектовање породичних и вишепородичних стамбених објеката
Пројектовање пословних, привредних и других врста објеката
Пројекти за реконструкцију / доградњу / адаптацију објеката и посебних јединица
Израда пројектно-техничке документације кроз све фазе (идејна решења / пројекти за грађевинску дозволу / пројекти за извођење - од идеје до употребне дозволе)
Разрада пројеката
Испитивање локације за потребе изградње / израде пројектног задатка


КОНТАКТ

ЦЕОП


Подношење захтева за издавање дозвола и решења путем система Централне евиденције обједињене процедуре (ЦЕОП)
- Локацијски услови
- Грађевинске дозволе
- Решења о одобрењу извођења радова (реконструкције / адаптације и сл.)
- Пријава почетка радова / завршетка израде темеља / завршетка израде конструкције /
- Употребна дозвола
- Остали захтеви

ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА


Сходно Правилнику o садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката, врши се техничка контрола пројеката за грађевинску дозволу односно идејних пројеката (реконструкције/адаптације).

ПОТВРДЕ ЗА УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛE


За објекте "A" категорије којима је издата грађевинска дозвола (стамбене објекте - куће до 400m2 и друге објекте, према Правилнику о класификацији објеката) након изградње потребно је прибавити употребну дозволу, за коју се уз остале елаборате прилаже и Потврда одговорног пројектанта односно одговорног извођача радова, којом се потврђује усаглашеност изведених радова са пројектном документацијом, и на основу које надлежни орган издаје Употребну дозволу за предметни објекат.

ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА


Израда документације за озакоњење објеката "A" категорије - кућа до 400 m2 и других објеката који испуњавају законске услове, а који се воде као бесправно изграђени објекти. Сходно Закону о озакоњењу објеката, за потребе озакоњења израђује се документација (извештај о затеченом стању објекта и геодетски елаборат) са свим потребним подацима неопходним за озакоњење објекта.

Отворени за сарадњу?

КОНТАКТ